Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 10KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 10KW
Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ είναι 0,495€/kw μέχρι 31/07/2012.

Φωτοβολταïκά σε στέγες και δώματα

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών για την προετοιμασία και την κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στη ΔΕΗ για την έγκριση υλοποίησης έργων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Το έργο παραδίδεται στον πελάτη ολοκληρωμένο εντός συμφωνημένου χρονικού διαστήματος και προσφέροντας όλες τις ποιοτικές εγγυήσεις και πιστοποιητικά των εγκατεστημένων υλικών.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

1. Αποτύπωση - Καταγραφή Χώρου.
• Επίσκεψη και αξιολόγηση του χώρου, μέτρηση διαστάσεων, κλίσεων.
• Δημιουργία σκαριφήματος.
• Καταγραφή επιθυμιών πελάτη (μέγεθος ισχύος, χωροθέτηση εγκατάστασης, χρηματοδότηση κ.α.)

2. Εκπόνηση - Σύνταξη Τεχνικής/Οικονομικής Μελέτης.
• Συλλογή ηλιακών δεδομένων για την γεωγραφική τοποθεσία του χώρου εγκατάστασης.
• Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού με γνώμονα τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην περιοχή, τις σκιάσεις που δεν μπορουν να αποφευχθούν.
• Αναλυτική κοστολόγηση της εγκατάστασης μέχρι την ολοκλήρωση της.

3. Διεκπεραίωση φακέλου ΔΕΗ
Με την ανάληψη του έργου η εταιρία μας αναλαμβάνει τα παρακάτω:
• Προετοιμασία φακέλου.
• Κατάθεση αίτησης στη ΔΕΗ για την τοποθέτηση του φωτοβολταικού συστήματος.

4. Εγκατάσταση Συστήματος
• Καθορίζεται η ημερομηνία εγκατάστασης και προγραμματίζονται οι αποστολές όλων των υλικών στον χώρο.
Εξιδικευμένο συνεργείο πραγματοποιεί την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
• Όλο το σύστημα ελέγχεται για την τμηματική και συνολική του λειτουργία.

5. Συντήρηση Συστήματος
• Παρέχουμε την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του έργου.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσετε αρχικά στο γραφείο μας:

1. Κάτοψη της στέγης ή του δώματος (ταράτσας) για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης.
2.Τίτλος κυριότητας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο.

Για περιπτώσεις:
α)συνιδιοκτησίας του ακινήτου απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις των συνιδιοκτητών, επικυρωμένες από ΚΕΠ, ότι συναινούν για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος,
β)πολυκατοικιών, υπογραφές όλων των συνιδιοκτητών στο πρακτικό γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία τους ότι συναινούν για την εγκατάσταση του φ/β συστήματος.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται και εκτυπώνονται από το γραφείο μας για τη διευκόλυνσή σας, προσκομίζοντας τις ταυτότητες των συνιδιοκτητών.

3.Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα γίνεται ο οικονομικός συμψηφισμός.)


4.Τοπογραφικό για εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ύπαρξη και χρήση μίας τουλάχιστον ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για την κάλυψη σε ζεστό νερό (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας).
________________________________________________________
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΗ : www.dei.gr/documents/fv.aitisi.pdf

___________________________________________________

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 100kW ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την προετοιμασία και κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και τεχνικών μελετών προς τη ΔΕΗ, για την εξέταση αιτήματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100kW για ΑΓΡΟΤΕΣ.

Δικαιολογητικά/έγγραφα που μας προσκομίζετε:
1.Εκκαθαριστικό εφορίας για την έκδοση πιστοποιητικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είσαστε κατ' επάγγελμα αγρότης (σημαντική προϋπόθεση για υπαγωγή στο πρόγραμμα).
2.Τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου.
3.Τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: