Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποχρεωτικά
    • Στοιχεία ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνα)
    • Οικοδομική Άδεια. (μετά το 1983)
    • Συμβολαίο ιδιοκτησίας
    • Δήλωση Κτηματολογίου – αριθμός  ΚΑΕΚ
    • Κάτοψη Ορόφου
    • Τακτοποίηση αυθαιρέτου. (αν υπάρχει)
    • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
Προαιρετικά
    • Τοπογραφικό Διάγραμμα.
    • Αρχιτεκτονικά Σχέδια. (Τομή, διάγραμμα κάλυψης)
    • Κατανομή Κοινοχρήστων.
    • Μελέτη θερμομόνωσης. (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
    • Η/Μ Μελέτες και Σχέδια.
    • Στοιχεία κλιματιστικών και ηλιακού θερμοσίφωνα.
    • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου, Λογαριασμοί κοινοχρήστων)

Για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και θα επιθεωρηθούν οι χώροι του ακινήτου, το λεβητοστάσιο, τα κλιματιστικά και ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Θα πρέπει να παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα πρόσβασης και η άδεια φωτογράφισής τους.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (πηγή: www.kenak.gr συχνές ερωτήσεις)

Είναι προαιρετική η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια;
 1. Όχι, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική (για τα ακίνητα που προβλέπει ο νόμος*).
  Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.
  *Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών), εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων. Όλα τα υπόλοιπα έχουν υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για ανανεώσεις συμβάσεων μίσθωσης για ακίνητα άνω των 50 τ.μ. για τις οποίες η ημερομηνία θεώρησης της αρχικής σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. έγινε πριν από 9 Ιανουαρίου 2012 δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ανανεώσεις συμβάσεων μίσθωσης για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. για τις οποίες η αρχική σύμβαση έγινε πριν από 1 Ιανουαρίου 2016 δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.
  Η εξαίρεση της έκδοσης ΠΕΑ για ακίνητα μικρότερα ή ίσα των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.
      
  Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
  Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
  • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

  Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.
Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • για κτίρια με χρήσεις:
  • βιομηχανίας
  • βιοτεχνίας
  • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
  • εργαστηρίου
  • αποθήκης
  • στάθμευσης αυτοκινήτων
  • πρατήρια υγρών καυσίμων
Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον η ημερομηνία θεώρησης της αρχικής σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012, για ακίνητα άνω των 50 τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου - π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012


 • Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
 • Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 172335/16.02.2016 για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) εφόσον: • η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
 • η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου με τον ενοικιαστή;
Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ".

Για την ενοικίαση ακινήτου που διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται εκ νέου έκδοση ΠΕΑ σε κάθε νέα ενοικίαση;
Όχι δεν απαιτείται. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά).

Αναζήτηση δικαιολογητικών

Με τον Αριθμό Οικοδομικής Αδείας απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητώντας αντίγραφο της κάτοψης του ορόφου που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος (ρωτήστε άλλους Ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αν δεν γνωρίζεται τον αριθμό αδείας).
(Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωση του ακινήτου σας ).
Εάν έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο απαιτείται ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.
Στις ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναφέρεται πως "στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του".
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο 1015.


Δεν υπάρχουν σχόλια: